Kalender – Københavns Universitet

Kalender

 • 4. april 2019, kl. 17:30-19:00

  Norse World - Fra Aachen til Østerland

  Foredrag ved Simon Skovgaard Boeck og Jonathan Adams (DSL) » Læs mere

 • 21. februar 2019, kl. 17:30-19:00

  Middelalderisme i dansk romantisk litteratur

  Årets første møde i Selskab for Nordisk Filologi med foredrag af lektor, dr.phil. Lis Møller, AU. » Læs mere

 • 21. februar 2019, kl. 16:45-17:15

  Generalforsamling i Selskab for Nordisk Filologi 2019

  Ordinær generalforsamling 2019 med efterfølgende møde. » Læs mere

 • 29. november 2018, kl. 17:30-19:00

  Genresignatur. Sære genrebetegnelser i den nyeste litteratur

  Jacob Ølgaard Nyboe, ekstern lektor på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, holder aftenens foredrag i Selskab for Nordisk Filologi. » Læs mere

 • 8. november 2018, kl. 17:30-19:00

  Nul i sprog: om betydningsbærende fravær og analysen af nultegn

  Peter Juul Nielsen, Syddansk Universitet, holder foredrag om betydningsbærende fravær og analysen af nultegn i dansk, dvs. sprogligt indhold der formidles i kraft af et ”ingenting” der står i opposition til et ”noget”. » Læs mere

 • 27. september 2018, kl. 17:30-19:00

  Gårdmand Tavls bedrag: Om stednavneforklarende elementer i sagn

  Foredrag i Selskab for Nordisk Filologi ved Martin Sejer Danielsen. » Læs mere

 • 22. februar 2018, kl. 17:00-19:00

  Gotlands lov på danske hænder

  Foredrag ved postdoc, ph.d. Seán D. Vrieland (NorS) » Læs mere

 • 22. februar 2018, kl. 16:30-17:00

  Generalforsamling i Selskab for Nordisk Filologi 2018

  Selskab for Nordisk Filologi afholder ordinær generalforsamling » Læs mere

 • 30. november 2017, kl. 13:00-17:10

  Nye ord og engelskpåvirkning

  Mødet i Selskab for Nordisk Filologi har denne gang form som et halvdagsseminar.

  Det skal handle om nye ord og engelskpåvirkning. Programmet er tilrettelagt af forskere i projektet 'Moderne Importord i Dansk'.

  » Læs mere

 • 2. november 2017, kl. 17:00-18:30

  Danske stemmer i USA og Argentina

  Karoline Kühl og Jan Heegård Petersen fra projektet ’Danske stemmer i USA og Argentina’ holder foredrag i Selskab for Nordisk Filologi. » Læs mere

 • 14. september 2017, kl. 17:00-19:00

  Jens Baggesen Jordborger – om Labyrinten (1792-93) i lyset af en ny udgave

  Henrik Blicher holder foredrag om Jens Baggesens Labyrinten. » Læs mere

 • 18. maj 2017, kl. 19:00-21:30

  Holberg – autentisk og bearbejdet

  Ledende redaktør ved Ludvig Holbergs Skrifter (DSL), Peter Zeeberg, holder foredrag i Selskab for Nordisk Filologi om udgivelse af udvalgte Holberg-værker i bogform. » Læs mere

 • 6. april 2017, kl. 18:00-19:30

  Søren Kierkegaards Skrifter – hvad editionshistorien kan lære os om forskellen på bøger og bytes

  Videnskabelig assistent, ph.d. Krista Stinne Greve Rasmussen, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, holder foredrag om at lave en hybridudgave af Søren Kierkegaards overleverede produktion.

  » Læs mere

 • 2. marts 2017, kl. 19:30-21:00

  Lars Brink: Den metriske adaptationsregel

  Professor i dansk sprog og litteratur, Lars Brink, holder foredrag. » Læs mere

 • 2. marts 2017, kl. 19:00-19:25

  Generalforsamling i Selskab for Nordisk Filologi 2017

  Selskab for Nordisk Filologi afholder den årlige generalforsamling og årets første møde. » Læs mere

 • 1. december 2016, kl. 19:30

  Dansk Sproghistories redaktion: Faglige nyheder – nye indsigter

  Bind 1 af Dansk Sproghistorie 1-6 er udkommet, og det har titlen Dansk tager form. I foredraget vil redaktørerne Ebba Hjorth, Birgitte Jacobsen, Henrik Galberg Jacobsen og Bent Jørgensen dels præsentere værket som helhed, dels hver især pege på en faglig nyhed eller en ny indsigt som første bind har givet. » Læs mere

 • 27. oktober 2016, kl. 19:30

  Herlufsholm-samlingen på Syddansk Universitetsbibliotek og forskningspotentialet

  Herlufsholm-samlingen på Syddansk Universitetsbibliotek og forskningspotentialet Jakob Povl Holck, projektleder og forskningsbibliotekar på Syddansk Universitetsbibliotek I flere årtier har bogsamlingen fra Herlufsholm på universitetsbiblioteket i Odense ikke haft offentlighedens bevågenhed – dels pga. manglende elektronisk registrering/katalogisering af størstedelen af samlingen og dels pga. en manglende hands-on-gennemgang af materialerne. Med ca. 40.000 bind + det løse er der nok at tage fat på. I foredraget sættes fokus på bogsamlingens historie, skatte og rigdomme – og på det store forskningsmæssige potentiale for bl.a. middelalderspecialisterne. Det skal ikke mindst dreje sig om et væld af skjulte tekstfragmenter, der i denne tid ser dagens lys. » Læs mere

 • 6. oktober 2016, kl. 19:30

  Urbane stednavne

  Foredrag ved ph.d. Line Sandst Fra midten af 1800-tallet er folk i stigende omfang flyttet fra land til by, og byerne er vokset med urbane lokaliteter, hvoraf mange navngives. Disse navne er kun sparsomt belyst, ligesom byvandrens møde med synlige proprier (navne) i bybilledet heller ikke har været underlagt undersøgelse.    Denne mangel søgte jeg at imødekomme i min ph.d.-afhandling om urbane stednavne i København. Jeg tog udgangspunkt i de synlige, dvs. skrevne lokalitetsbundne navne i bybilledet i tre forskellige undersøgelsesområder i København. Fremgangsmåden resulterede i tre forskellige undersøgelser, der havde forskellige omdrejningspunkter og det er disse undersøgelser, jeg vil præsentere resultaterne fra.Første undersøgelse centrerer sig om navnedannelse og betydningsdannelse. Med dette afsæt præsenterer jeg det jeg kalder ”diskursen for propriers placering i byen” og multimodale proprier. Anden undersøgelse centrerer sig om stedsbranding, hvor jeg præsenterer resultaterne fra en undersøgelse af motiverne bag navnevalgene til tolv nye veje og pladser i byudviklingsområdet Carlsberg Byen som trådte i kraft 1. august 2014. Til denne undersøgelse fulgte jeg en e-mailkorrespondance mellem en navngivningsarbejdsgruppe nedsat af byudviklingsfirmaet Carlsberg Byen og Vejnavnenævnet i København. Slutteligt diskuterer jeg hvordan man kan skabe forestillingen om sted og ”byer i byen” ved hjælp af navngivning. Jeg kalder fænomenet ”onomastisk skalareduktion”, og forklarer hvorfor dette retoriske værktøj nogle gange lykkes og andre gange mislykkes. Line Sandst er ph.d. i navneforskning og forsvarede sin afhandling 26. februar 2016. Afhandlingen hedder Urbane stednavne – storbyens sproglige dimension (en stilistisk-retorisk analyse af stednavne i det københavnske byrum). » Læs mere

 • 26. maj 2016, kl. 19:30

  Digital humaniora på gammeldansk

  Ledende redaktør, dr.phil. Marita Akhøj Nielsen, DSL, holder foredrag: Digital humaniora er et vidt begreb. I foredragets sammenhæng bruges det om et lille net af online ressourcer med gammeldansk materiale. Der er to hovedkomponenter i nettet, en ordbog og en tekstsamling.Gammeldansk Ordbog (GO) er den videnskabelige ordbog over dansk i perioden ca. 1100-1515. Den blev påbegyndt i 1950'erne, da Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL) efter afslutningen af Ordbog over det danske Sprog var klar til nye uoverkommelige udfordringer. Lige siden er der arbejdet på ordbogen, som har været kronisk underbemandet. Principielt alt overleveret dansksproget materiale fra ordbogens periode er blevet excerperet, og samlingen af citatsedler er nu på knap 1 million sedler. De blev digitaliseret og publiceret online i 2010, sammenknyttet med ordbogens kildeliste med mere end 1.000 indgange. Ordbogsredigeringen blev digitaliseret i 1980'erne. Af de ca. 29.000 ordbogsartikler i databasen er en del færdigredigeret, men de fleste foreligger i en præliminær redaktion. Samtlige artikler blev publiceret online den 17/12 2015.Den digitale gammeldanske tekstsamling består af 46 tekster i videnskabelige udgaver, udvalgt, så de er nogenlunde repræsentative mht. periode, genre og sprogform. For at lette brugerens overblik, navigering og forståelse er teksterne forsynet med moderne overskrifter over kapitler eller hovedafsnit. Til hver tekst knyttes en litteratur- eller kulturhistorisk indledning, og håndskrifterne er beskrevet kortfattet.  Der er publiceret online faksimiler af alle de originaler, det har været muligt at få skannet.DSL har publiceret materialet på tre frit tilgængelige hjemmesider, gammeldanskordbog.dk, gammeldanskseddelsamling.dk og middelaldertekster.dk. Ressourcerne er linket sammen, så man fra hver ordbogsartikel kan komme til de digitale sedler på ordet, fra den enkelte seddel og fra seddelsamlingen som helhed til kildelisten, og endelig fra det enkelte ord i teksterne til den pågældende ordbogsartikel. Ydermere er hvert lemma i GO linket til behandlingen af ordet i Den Danske Ordbog, hvis ordet findes der, ellers til Ordbog over det danske Sprog. Denne sammenkobling har muliggjort søgninger på moderne danske ord.Der arbejdes stadig med de digitale ressourcer, især med redigeringen af GO og med opmærkningen af tekstudgaverne. Men allerede nu giver det lille gammeldanske net hidtil uanede muligheder for forskning, undervisning, studium og – såmænd – lystlæsning. Foredraget vil skitsere mulige anvendelser af det nye digitale værktøj. » Læs mere

 • 28. april 2016, kl. 19:30

  Genusforenkling og genusændring fra gammeldansk til moderne dansk med sideblik til svensk

  Adjunkt, ph.d. Kathrine Thisted Petersen, Institut for Kommunikation og Kultur – Nordisk Sprog og Litteratur, Aarhus Universitet, holder foredrag: Fra gammeldansk til moderne dansk er der sket en afgørende ændring i vores måde at re­fe­rere til substantiver på. Mens der i den ældre middeldanske periode indtil omkring 1350 sta­dig henvistes med pronomener i maskulinum og femininum til ikke-menneskelige sub­stan­ti­ver, danner disse i moderne dansk en samlet gruppe med betegnelsen utrum. Det neutrale genus er derimod forblevet intakt. Da de danske dialekter har udviklet sig forskelligt på dette punkt, vil jeg i mit foredrag koncentrere mig om den varietet der efterhånden sætter nor­men for standardsproget. Indledningsvis vil det blive beskrevet hvordan og hvornår udviklingen fra tre til to genera har fundet sted. I den forbindelse kan man forestille sig to mulige kontaktlingvistiske situationer med indflydelse på genusforenklingen i løbet af perioden fra ca. 1450 til begyndelsen af 1600-tallet. På baggrund af Weinreich (1953) kan der argumenteres for at påvirkning fra vestjysk (Tegnér 1925) eller kontakt til nedertysk (Pedersen 1999) har ført til opkomsten af utrum som erstatning for maskulinum og femininum. Ved at inddrage tekster fra forskellige dele af denne periode vil jeg vise hvordan genussystemet udviklede sig fra at være morfologisk til at blive semantisk funderet. I tidligt ældre middeldansk hvor man ved hjælp af forskellige kasusendelser på både substantiver og adled kunne bestemme genustypen, var der sandsynligvis tale om et system baseret på morfologiske principper. Som jeg vil vise, findes der imidlertid allerede i yngre middeldansk enkelte eksempler på semantisk og pragmatisk betinget genus. Efterhånden som kasusendelserne faldt bort i løbet af ældre og yngre middeldansk, var det til sidst udelukkende muligt at markere sub­stantivets genus med de personlige pronomener. Ifølge Corbetts (1991: 226) kongru­ens­hierarki retter disse sig nor­malt i højere grad end f.eks. attributter efter semantiske frem for formelle genusregler. I perioden med fire henvisningsmuligheder i form af han, hun, den og det har der således hersket både formelle og semantiske regler indtil det semantiske system med utrum og neutrum som udtryk for ikke-menneskelige størrelser blev enerådende. Det virker oplagt at der i denne periode er sket en række genusændringer på baggrund af semantiske principper. Eksempelvis har substantivet bogstav udviklet sig fra at være utrum i overensstemmelse med sin oprindelige maskuline form til at blive neutrum sandsynligvis i analogi med substantivet tegn. Karakteristisk er det i den sammenhæng at mange nuværende genusforskelle mellem dansk og svensk både i forbindelse med arve- og låneord er opstået i denne periode hvor de semantiske principper satte sig igennem.   Litteraturhenvisninger: Corbett, Greville G. (1991): Gender. Cambridge: Cambridge University Press.   Pedersen, Karen Margrethe (1999): “Genusforenklingen i københavnsk”. Danske Folkemål 41, 79-105. Tegnér, Esaias (1925): “Om genus i svenskan”. Esaias Tegnér: Ur språkens värld II. Fyra uppsatser: Om genus i svenskan. Poesiens språk. Hemmets ord. Komedien om Doktor Simon. Stockholm: Albert Bonniers Förlag, 1-217. Weinreich, Uriel (1953): Languages in Contact. Findings and Problems. New York: Linguistic Circle of New York. » Læs mere

 • 25. februar 2016, kl. 19:30

  Hvorfor skal barnet hedde sådan?

  Foredrag ved ph.d. Katrine Kehlet Bechsgaard om ph.d.-projektet Hvorfor skal barnet hedde sådan? En undersøgelse af motiver bag valg af børnenavne og social variation i forhold til navnevalg I løbet af det sidste århundrede er der sket store ændringer i forhold til, hvordan forældre navngiver deres børn. Tidligere blev børn i langt højere grad opkaldt efter slægtninge, og det er ikke meget mere end 100 år siden, at forældrenes smag og generelle modestrømninger fik indflydelse på navnevalg. I dag har forældre i princippet frit valg i forhold til valg af fornavne til børn - men samtidig er der stadig knyttet forskellige konnotationer om f.eks. social status til forskellige navne. I mit ph.d.-projekt har jeg undersøgt, hvilke motiver der ligger bag forældres valg af navne til deres børn, og om der er social variation i forhold til navnevalg. Jeg har især haft fokus på spørgsmålene om, hvorvidt der er sammenhæng mellem sociale variabler og de grunde, som forældre finder vigtige i forbindelse med valg af navn til deres barn, hvorvidt der er sammenhæng mellem sociale variabler og de navnekategorier, som det valgte navn tilhører, og endelig hvorvidt der er sammenhæng mellem de grunde, forældre finder vigtige i forbindelse med valg af navn, og de navnekategorier, som det valgte navn tilhører. Mine data består af indsamlede spørgeskemaer fra 432 nybagte forældre, som har det til fælles, at de blev forældre i Danmark inden for samme uge i 2012. » Læs mere

 • 25. februar 2016, kl. 19:00

  SNF's generalforsamling 2016

  Indkaldelse til generalforsamling 2016 » Læs mere

 • 12. november 2015, kl. 14-17

  Sprogteknologisk seminar

  Fire foredrag om sprogteknologi » Læs mere

 • 8. oktober 2015, kl. 14:00-17:00

  Seminar om Beowulf

  Tre foredrag om Beowulf » Læs mere

 • 28. maj 2015, kl. 17:00

  Dansk som Andetsprog

  Lektor, ph.d. Juni Søderberg Arnfast holder foredrag i Selskab for Nordisk Filologi. » Læs mere

 • 30. april 2015, kl. 17:00

  Syntaktiske træk i middelnedertyske diplomer fra Lübecks kancelli og det kgl. danske kancelli (1400-1449)

  Ph.d. Sebastian Møller Bak holder foredrag. » Læs mere

 • 12. marts 2015, kl. 17:30

  Fra tekst til artefakt: den materialfilologiske tilgang

  Lektor, ph.d. Anne Mette Hansen, Nordisk Forskningsinstitut, holder foredrag i Selskab for Nordisk Filologi. » Læs mere

 • 12. marts 2015, kl. 17:00

  Generalforsamling 2015

  Selskab for Nordisk Filologi afholder den årlige generalforsamling. » Læs mere

 • 11. december 2014, kl. 17:00

  Det indoeuropæiske urhjem

  Thomas Olander, ph.d., ekstern lektor, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, KU, holder foredrag i Selskab for Nordisk Filologi » Læs mere

 • 13. november 2014, kl. 17:00

  Grundtvigs Værker som et eksempel på en digital tekstkritisk udgave

  Editionsfilolog og historiker Holger Berg, Grundtvigs Værker, Grundtvig Centeret, Aarhus Universitet, holder foredrag i Selskab for Nordisk Filologi.
  » Læs mere

 • 22. maj 2014, kl. 17:00

  Hvor blev det af, og kan vi finde det igen? Om menneskets forsvinden fra forskningen i interaktion

  Lektor, ph.d. Bettina Perregaard fra Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab holder foredrag i Selskab for Nordisk Filologi. » Læs mere

 • 27. februar 2014, kl. 17:00

  Ordbøger og Leksikografi - et tilbageblik på de sidste 25 år

  Ledende redaktør Lars Trap-Jensen, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab holder foredrag om ordbøger og leksikografi i Selskab for Nordisk Filologi. » Læs mere

 • 27. februar 2014, kl. 16:30-17:00

  Selskab for Nordisk Filologi holder generalforsamling 2014

  Klik her. » Læs mere

 • 12. december 2013, kl. 17:00

  Historisk lingvistik

  Seniorforsker, dr.phil. Eva Skafte Jensen, Dansk Sprognævn, holder foredrag. » Læs mere

 • 28. november 2013, kl. 17:00

  Hvad hedder? Hvad betyder? Dansk semantik 1962-2013

  Professor, dr.phil. Hanne Ruus, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, holder foredrag i Selskab for Nordisk Filologi. » Læs mere

 • 24. oktober 2013, kl. 17:00

  Sproglig kontinuitet og kreativitet

  Lektor, ph.d. Dorthe Duncker, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, holder foredrag. » Læs mere

 • 3. juli 2013, kl. 13:00

  Festseminar for Hanne Ruus

  I anledning af professor Hanne Ruus’ 70-års fødselsdag afholder Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab et festseminar i samarbejde med Selskab for Nordisk Filologi. Seminaret finder sted onsdag den 3. juli 2013 kl. 13, i lokale 24.4.01, efterfulgt af reception på instituttet. » Læs mere

 • 23. maj 2013, kl. 17:00

  Dansk variationslingvistik

  Frans Gregersen holder foredrag i Selskab for Nordisk Filologi. » Læs mere

 • 21. marts 2013, kl. 17:00

  De sidste femogtyve års danske navneforskning i et hundredårsperspektiv

  Bent Jørgensen holder foredrag i Selskab for Nordisk Filologi. » Læs mere

 • 28. februar 2013, kl. 17:00

  Boghistorie mellem tekstvidenskab, bibliografi og grafisk kulturhistorie

  Professor Henrik Horstbøll, Lunds Universitet, holder foredrag om boghistorie i Selskab for Nordisk Filologi. » Læs mere

 • 28. februar 2013, kl. 16:30

  Generalforsamling 2013

  Selskab for Nordisk Filologi afholder den årlige generalforsamling efterfulgt af foredrag ved Henrik Horstbøll om boghistorie. » Læs mere

 • 13. december 2012, kl. 14:00

  Temaeftermiddag om Holberg-forskningen i begyndelsen af det 21. århundrede

  Ledende redaktør, Dr.philos. Karen Skovgaard-Petersen, DSL, postdoc ph.d. Jens Bjerring-Hansen, DSL, dr.art. Gunnar Sivertsen, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning, forsker, dr.art. Eiliv Vinje, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Universitetet i Bergen deltager i SNF's temaeftermiddag om Holberg-forskningen. » Læs mere

 • 29. november 2012, kl. 16:00

  Grammatikforskning mellem synkroni og diakroni

  Prof. Lars Heltoft fra Roskilde Universitet holder foredrag i Selskab for Nordisk Filologi. » Læs mere

 • 25. oktober 2012, kl. 16:00

  Editionsfilologi 1912-2012

  Prof. dr.phil. Johnny Kondrup fra Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab holder foredrag i Selskab for Nordisk Filologi. » Læs mere

 • 31. maj 2012, kl. 13:00-17:00

  N.M. Petersen-seminar

  KU's første professor i nordiske sprog Niels Matthias Petersen døde for 150 år siden, i maj 1862. N.M. Petersens banebrydende indsats for nordisk filologi og danskfaget belyses ved dette eftermiddagsseminar. » Læs mere

 • 26. april 2012, kl. 16:00

  Kjønnsretorikk i Grundtvigs "Gaadespejl"

  Postdoc Synnøve Sakura Heggem, Grundtvig Centeret, Aarhus Universitet, holder foredrag i Selskab for Nordisk Filologi. » Læs mere

 • 29. marts 2012, kl. 16:00

  Nominativ i gammelskånsk - afvikling og udviklinger

  Lektor, dr.phil. Eva Skafte Jensen, Roskilde Universitet, holder foredrag i Selskab for Nordisk Filologi. » Læs mere

 • 23. februar 2012, kl. 16:30

  Kilden til Jeppe paa Bierget

  Dr.art. Gunnar Sivertsen, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning, Oslo, holder foredrag i Selskab for Nordisk Filologi. Bemærk tidspunktet: kl. 16.30. » Læs mere

 • 23. februar 2012, kl. 16:00-16:30

  Generalforsamling 2012

  Selskab for Nordisk Filologi holder generalforsamling. Bemærk tidspunktet: kl. 16. » Læs mere

 • 8. december 2011, kl. 19:30

  Skrivere og sproghistorie i en digital tid

  Redaktionel assistent, ph.d. Alex Speed Kjeldsen, Nordisk Forskningsinstitut, holder foredrag i Selskab for Nordisk Filologi
  » Læs mere

 • 17. november 2011, kl. 19:30

  Prosodiens rolle i opfattelsen af taleres regionale tilhørsforhold

  Postdoc, ph.d. Nicolai Pharao og adjunkt, ph.d. John Tøndering, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, holder foredrag i Selskab for Nordisk Filologi » Læs mere

 • 6. oktober 2011, kl. 19:30

  Framväxten av förlagsbokband i Sverige: Formgivning, kontext och betydelse

  Fil.dr., forskare Kristina Lundblad, Lunds Universitet, holder foredrag i Selskab for Nordisk Filologi » Læs mere

 • 26. maj 2011, kl. 19:30

  Holberg og bogen. Om Peder Paars, socialt forfatterskab og litteraturhistorieskrivning

  Videnskabelig assistent, ph.d. Jens Bjerring-Hansen, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, KU, holder foredrag i Selskab for Nordisk Filologi. 
  » Læs mere

 • 28. april 2011, kl. 19:30

  Lund, Saxo og de ældste islandske oldtidssagaer

  Adjunkt, ph.d. Annette Lassen, Nordisk Forskningsinstitut, KU, holder foredrag i Selskab for Nordisk Filologi. 
  » Læs mere

 • 24. marts 2011, kl. 19:30

  Sådan skriver vi - eller gør vi?

  Videnskabelig medarbejder, ph.d. Anne Kjærgaard, Dansk Sprognævn, holder foredrag i Selskab for Nordisk Filologi. » Læs mere

 • 24. februar 2011, kl. 19:30

  Ortografi og filologi. Om filologernes rolle i den ortografiske normering

  Professor, dr.phil. Henrik Galberg Jacobsen, Syddansk Universitet, holder foredrag i Selskab for Nordisk Filologi.
  » Læs mere

Hostes af Københavns Universitet