Coronavirus Information på dansk / Information in English

SNF's generalforsamling 2016 – Københavns Universitet

Selskab for Nordisk Filologi > Kalender > SNF's generalforsamlin...

SNF's generalforsamling 2016

Generalforsamlingen har følgende dagsorden ifølge selskabets love (se hjemmesiden og/eller bagi Studier i Nordisk):

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger beretning
  3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Valg af formand
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af revisorer og revisorsuppleant
  8. Eventuelt

Eventuelle forslag til dagsorden skal i henhold til selskabets love (§ 4) indgives skriftligt til formanden senest fire dage før afholdelsen af generalforsamlingen, dvs. mandag den 22. februar.

Ad 4

Bestyrelsen indstiller at kontingentet fortsat er 200 kr. i 2016.

Ad 5-6

Anne Mette Hansen (indvalgt i bestyrelsen 2002, formand fra 2006) ønsker ikke at genopstille som formand. Bestyrelsen foreslår at bestyrelsesmedlem Rikke Steenholt Olesen (2014) vælges som ny formand.

Følgende menige bestyrelsesmedlemmer modtager genvalg:  

Jakob Bang Termansen (2006, kasserer fra 2007), Vibeke A. Pedersen (2007), Lena Wienecke Andersen (2011), Eva Skafte Jensen (2012), Finn Gredal Jensen (2014).

Bestyrelsen indstiller at Anne Mette Hansen vælges i Rikke Steenholt Olesens sted som menigt medlem af bestyrelsen.

Ad 7

Bestyrelsen foreslår genvalg af Henrik Hovmark, Sebastian Møller Bak og Merete K. Jørgensen (suppleant).

Eventuelle spørgsmål i forbindelse med generalforsamlingen kan rettes til formanden.

Med venlig hilsen

Anne Mette Hansen 

Hostes af Københavns Universitet