Selskabets historie

Selskab for Nordisk Filologi er stiftet i 1912. Initiativtagerne var studerende og undervisere ved Københavns Universitet med speciale i nordisk sprog og litteratur. Der var tale om en reorganisering af den henslumrede studenterforening Selskab for germansk Filologi (SfgF) stiftet 1897. Forholdet mellem de to selskaber og de første år er skildret af Gudmund Schütte, tidligere bestyrelsesmedlem i SfgF, i Budstikke til Selskab for germansk Filologi, 6te Årgang, 7. Oktober 1947. Schüttes artikel Ved SfgF.s 50-årsfest indledes: "Velkommen, Venner, Veteraner i SfgF.! høje Hædersgubber! Hails! Skapjam matjam jah drinkan!", og det tidstypisk studentikose præg synes repræsentativt for selskabets aktiviteter i årtierne omkring århundredeskiftet.

25-års-jubilæum og Fra Rask til Wimmer

Som den første formand valgtes den navnkundige professor Johannes Brøndum-Nielsen. Selskabet holdt gennemsnitlig 11 møder pr. år ofte med et besøgstal over 50. I selskabets første festskrift Selskab for Nordisk Filologi 1912-1937 (Selskab for germansk Filologi 1897-1912) finder man en oversigt over de foredrag, der blev holdt i Selskab for germansk Filologi og Selskab for Nordisk Filologi indtil 1937.

Selskab for Nordisk Filologi markerede desuden 25-års-jubilæet med festskriftet Fra Rask til Wimmer. Otte Foredrag om Modersmaalsforskere i det 19. Aarhundrede med forord af Paul Diderichsen, som udkom på Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag i 1937. Bogen rummer en guldgrube af oplysninger om 1800-tallets meget markante forskerpersonligheder, deres videnskabelige metoder, ståsteder og indsatser. Diderichsens forord oplyser ikke om aktiviteterne i selskabet i disse år, men er i stedet en generel introduktion til dansk sprogvidenskabs historie i 1800-tallet. Bogen afsluttes med en kronologisk ordnet forskningsbibliografi for perioden frem til 1932.

Det danske sprogs udforskning i det 20. århundrede

I 1962 markerede Selskab for Nordisk Filologi sit 50-års-jubilæum med en foredragsrække der i 1965 blev publiceret på Gyldendals Forlag med titlen: Det danske sprogs udforskning i det 20. århundrede, red. af Jørgen Larsen, Christian Lisse og Karl Martin Nielsen.

Karl Martin Nielsens forord opregner state-of-the-art for den nordiske filologi i midten af 1960'erne, der må betegnes som en guldalder for faget. Den faglige specialisering i underdiscipliner fremtræder tydeligt i de syv trykte foredrag, fx "Sproghistorien" (Karl Martin Nielsen), "Sprogbeskrivelsen" (Anders Bjerrum), "Navneforskningen" (Kristian Hald), "Dialektforskningen" (Poul Andersen) og "Ordforskningen" (Kristen Møller). Bogen afsluttes med en selektiv forskningsbibliografi for perioden frem til 1964.

Forskningsprofiler

Ved Selskab for Nordisk Filologis 75-års jubliæum holdt man traditionen i hævd med festskriftet Forskningsprofiler, redigeret af Bente Holmberg, Britta Olrik Frederiksen og Hanne Ruus.

Forskningsprofiler rummer 10 artikler der gennemgår udforskningen af den nordiske filologi i 25-års perioden 1962-1989. Som den eneste af jubilæumsbøgerne kan Forskningsprofiler stadig købes hos selskabet.

Selskabets årsberetninger

I 1933 begyndte Selskab for Nordisk Filologi at udgive korte mødereferater i hæfteform under titlen Årsberetning for Selskab for Nordisk Filologi. Ofte samledes årsberetningerne for to-tre år ad gangen. Efterhånden voksede omtalerne i omfang, og mindre artikler blev optrykt. Siden 1980'erne er hovedparten af foredragene blevet trykt i årsberetningen. I 2000 skiftede årsberetningen navn til Studier i Nordisk med undertitlen Selskab for Nordisk Filologi. Møder og Årsberetning.

Oversigter over foredragene i Selskab for Nordisk Filologi 1953-62, 1963-82 og 1983-2001 er optrykt i henholdsvis Årsberetning for Selskab for Nordisk Filologi 1961-1962 side 11-14, Årsberetning for Selskab for Nordisk Filologi 1981-1982 side 61-65 og Studier i Nordisk 2000-2001 side 233-240.

Årsberetningerne siden 1933 kan købes hos selskabet.