Love for Selskab for Nordisk Filologi

§ 1. Selskab for Nordisk Filologi har til formål at fremme studiet af nordisk sprog og litteratur gennem afholdelse af møder med foredrag og diskussion samt ved udgivelse af skrifter inden for faget, herunder selskabets årsberetning. Selskabets hjemsted er København.

§ 2. Medlem kan enhver blive, der interesserer sig for selskabets formål.

§ 3. Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

§ 4. Den ordinære generalforsamling holdes hvert år så vidt muligt i februar måned efter skriftlig indkaldelse fra bestyrelsen med mindst 8 dages varsel. Forslag til dagsordenen skal være indgivet skriftligt til formanden senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse. På generalforsamlingen aflægger formanden beretning for det forløbne år, og kassereren fremlægger det reviderede årsregnskab.

§ 5. Selskabets bestyrelse afgår samlet på den ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen vælger formanden samt 4-7 menige bestyrelsesmedlemmer, idet bestyrelsen efterfølgende konstituerer sig selv på det førstkommende bestyrelsesmøde. Generalforsamlingen vælger endvidere 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, ligesom generalforsamlingen fastsætter det årlige kontingent.

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling kan, når det findes påkrævet, indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling skal endvidere indkaldes efter skriftlig anmodning ledsaget af forslag til dagsorden fra mindst 10 af selskabets medlemmer.

§ 7. Alle beslutninger på generalforsamlingen, herunder ændringer af selskabets love, træffes ved simpel stemmeflerhed. Hvis blot én af de tilstedeværende ønsker det, skal afstemningen foregå skriftligt.

§ 8. Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 9. Al indtægt, både i form af kontingent og evt. overskud af selskabets udgivelser, går direkte til selskabets formål.

§ 10. Selskabet kan kun opløses, såfremt to på hinanden følgende generalforsamlinger træffer beslutning herom. I tilfælde af selskabets opløsning skal dets værdier overgå til en anden forening med et tilsvarende almennyttigt formål.

Nærværende love er udarbejdet på grundlag af selskabets love af 25. februar 1954 og vedtaget på generalforsamlingen den 2. november 2000.

Michael Lerche Nielsen
formand

Bent Jørgensen
dirigent