Advarsel!

Coronavirus Information på dansk / Information in English

Digital humaniora på gammeldansk – Københavns Universitet

Selskab for Nordisk Filologi > Kalender > Digital humaniora på g...

Digital humaniora på gammeldansk

Ledende redaktør, dr.phil. Marita Akhøj Nielsen, DSL, holder foredrag:

Digital humaniora er et vidt begreb. I foredragets sammenhæng bruges det om et lille net af online ressourcer med gammeldansk materiale. Der er to hovedkomponenter i nettet, en ordbog og en tekstsamling.

Gammeldansk Ordbog (GO) er den videnskabelige ordbog over dansk i perioden ca. 1100-1515. Den blev påbegyndt i 1950'erne, da Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL) efter afslutningen af Ordbog over det danske Sprog var klar til nye uoverkommelige udfordringer. Lige siden er der arbejdet på ordbogen, som har været kronisk underbemandet. Principielt alt overleveret dansksproget materiale fra ordbogens periode er blevet excerperet, og samlingen af citatsedler er nu på knap 1 million sedler. De blev digitaliseret og publiceret online i 2010, sammenknyttet med ordbogens kildeliste med mere end 1.000 indgange. Ordbogsredigeringen blev digitaliseret i 1980'erne. Af de ca. 29.000 ordbogsartikler i databasen er en del færdigredigeret, men de fleste foreligger i en præliminær redaktion. Samtlige artikler blev publiceret online den 17/12 2015.

Den digitale gammeldanske tekstsamling består af 46 tekster i videnskabelige udgaver, udvalgt, så de er nogenlunde repræsentative mht. periode, genre og sprogform. For at lette brugerens overblik, navigering og forståelse er teksterne forsynet med moderne overskrifter over kapitler eller hovedafsnit. Til hver tekst knyttes en litteratur- eller kulturhistorisk indledning, og håndskrifterne er beskrevet kortfattet.  Der er publiceret online faksimiler af alle de originaler, det har været muligt at få skannet.

DSL har publiceret materialet på tre frit tilgængelige hjemmesider, gammeldanskordbog.dk, gammeldanskseddelsamling.dk og middelaldertekster.dk. Ressourcerne er linket sammen, så man fra hver ordbogsartikel kan komme til de digitale sedler på ordet, fra den enkelte seddel og fra seddelsamlingen som helhed til kildelisten, og endelig fra det enkelte ord i teksterne til den pågældende ordbogsartikel. Ydermere er hvert lemma i GO linket til behandlingen af ordet i Den Danske Ordbog, hvis ordet findes der, ellers til Ordbog over det danske Sprog. Denne sammenkobling har muliggjort søgninger på moderne danske ord.

Der arbejdes stadig med de digitale ressourcer, især med redigeringen af GO og med opmærkningen af tekstudgaverne. Men allerede nu giver det lille gammeldanske net hidtil uanede muligheder for forskning, undervisning, studium og – såmænd – lystlæsning. Foredraget vil skitsere mulige anvendelser af det nye digitale værktøj.

Hostes af Københavns Universitet