Coronavirus Information på dansk / Information in English

Generalforsamling 2013 – Københavns Universitet

Selskab for Nordisk Filologi > Kalender > Generalforsamling 2013

Generalforsamling 2013

Dagsorden ifølge selskabets love:

  • Valg af dirigent
  • Formanden aflægger beretning
  • Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
  • Fastsættelse af kontingent
  • Valg af formand
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Valg af revisorer og revisorsuppleant
  • Eventuelt

Eventuelle forslag til dagsorden skal i henhold til selskabets love (§ 4) indgives skriftligt til formanden senest fire dage før afholdelsen af generalforsamlingen, dvs. mandag den 25. februar.

Ad 5-6
Anne Mette Hansen (indvalgt i bestyrelsen 202, formand fra 2006) modtager genvalg.
Følgende bestyrelsesmedlemmer modtager genvalg:
Jakob Bang Termansen (2006, kasserer fra 2007)
Simon Skovgaard Boeck (2007)
Vibeke A. Pedersen (2007)
Klaus Nielsen (2010)
Lena Wienecke Andersen (2011)
Eva Skafte Jensen (2012)
Jørgen Schack (2002) ønsker ikke genvalg. Som nyt medlem foreslår bestyrelsen adjunkt Anna Smedberg Bondesson, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, KU.

Ad 7
Bestyrelsen foreslår genvalg af Henrik Hovmark, Rikke Steenholt Olesen og Merete K. Jørgensen (suppleant).

Eventuelle spørgsmål i forbindelse med generalforsamlingen kan rettes til formanden.

Med venlig hilsen
Anne Mette Hansen 

Hostes af Københavns Universitet