Generalforsamling i Selskab for Nordisk Filologi 2018 – Københavns Universitet

Selskab for Nordisk Filologi > Kalender > Generalforsamling i Se...

Generalforsamling i Selskab for Nordisk Filologi 2018

Generalforsamlingen har følgende dagsorden ifølge selskabets love.

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger beretning
  3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Valg af formand
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af revisorer og revisorsuppleant
  8. Eventuelt

Eventuelle forslag til dagsorden skal i henhold til selskabets love (§ 4) indgives skriftligt til formanden senest fire dage før afholdelsen af generalforsamlingen, dvs. mandag den 19. februar 2018.

Ad 4

Bestyrelsen indstiller at kontingentet fortsat er 200 kr. i 2018.

Ad 5-6

Formand Rikke Steenholt Olesen (2014, formand fra 2016) modtager genvalg.

Følgende menige bestyrelsesmedlemmer modtager genvalg: Anne Mette Hansen (2002, formand fra 2006-2016), Jakob Bang Termansen (2006, kasserer fra 2007), Vibeke A. Pedersen (2007), Eva Skafte Jensen (2012), Finn Gredal Jensen (2014) og Torben Arboe (2015).

Menigt bestyrelsesmedlem Sebastian Møller Bak ønsker ikke at genopstille.

Bestyrelsen indstiller at Seán D. Vrieland (revisor) vælges som menigt medlem af bestyrelsen.

Ad 7

Henrik Hovmark (revisor) og Merete K. Jørgensen (suppleant) modtager genvalg. Bestyrelsen indstiller at Martin Sejer Danielsen vælges som ny revisor.

Eventuelle spørgsmål i forbindelse med generalforsamlingen kan rettes til formanden.

Efter generalforsamlingen ca. kl. 17 holder ph.d. Seán D. Vrieland sæsonens første foredrag: Gotlands lov på danske hænder

Hostes af Københavns Universitet