Møder i 2016 – Københavns Universitet

Møder i 2016

 • 25. februar 2016, kl. 19:00

  SNF's generalforsamling 2016

  Indkaldelse til generalforsamling 2016 » Læs mere

 • 25. februar 2016, kl. 19:30

  Hvorfor skal barnet hedde sådan?

  Foredrag ved ph.d. Katrine Kehlet Bechsgaard om ph.d.-projektet Hvorfor skal barnet hedde sådan? En undersøgelse af motiver bag valg af børnenavne og social variation i forhold til navnevalg I løbet af det sidste århundrede er der sket store ændringer i forhold til, hvordan forældre navngiver deres børn. Tidligere blev børn i langt højere grad opkaldt efter slægtninge, og det er ikke meget mere end 100 år siden, at forældrenes smag og generelle modestrømninger fik indflydelse på navnevalg. I dag har forældre i princippet frit valg i forhold til valg af fornavne til børn - men samtidig er der stadig knyttet forskellige konnotationer om f.eks. social status til forskellige navne. I mit ph.d.-projekt har jeg undersøgt, hvilke motiver der ligger bag forældres valg af navne til deres børn, og om der er social variation i forhold til navnevalg. Jeg har især haft fokus på spørgsmålene om, hvorvidt der er sammenhæng mellem sociale variabler og de grunde, som forældre finder vigtige i forbindelse med valg af navn til deres barn, hvorvidt der er sammenhæng mellem sociale variabler og de navnekategorier, som det valgte navn tilhører, og endelig hvorvidt der er sammenhæng mellem de grunde, forældre finder vigtige i forbindelse med valg af navn, og de navnekategorier, som det valgte navn tilhører. Mine data består af indsamlede spørgeskemaer fra 432 nybagte forældre, som har det til fælles, at de blev forældre i Danmark inden for samme uge i 2012. » Læs mere

 • 28. april 2016, kl. 19:30

  Genusforenkling og genusændring fra gammeldansk til moderne dansk med sideblik til svensk

  Adjunkt, ph.d. Kathrine Thisted Petersen, Institut for Kommunikation og Kultur – Nordisk Sprog og Litteratur, Aarhus Universitet, holder foredrag: Fra gammeldansk til moderne dansk er der sket en afgørende ændring i vores måde at re­fe­rere til substantiver på. Mens der i den ældre middeldanske periode indtil omkring 1350 sta­dig henvistes med pronomener i maskulinum og femininum til ikke-menneskelige sub­stan­ti­ver, danner disse i moderne dansk en samlet gruppe med betegnelsen utrum. Det neutrale genus er derimod forblevet intakt. Da de danske dialekter har udviklet sig forskelligt på dette punkt, vil jeg i mit foredrag koncentrere mig om den varietet der efterhånden sætter nor­men for standardsproget. Indledningsvis vil det blive beskrevet hvordan og hvornår udviklingen fra tre til to genera har fundet sted. I den forbindelse kan man forestille sig to mulige kontaktlingvistiske situationer med indflydelse på genusforenklingen i løbet af perioden fra ca. 1450 til begyndelsen af 1600-tallet. På baggrund af Weinreich (1953) kan der argumenteres for at påvirkning fra vestjysk (Tegnér 1925) eller kontakt til nedertysk (Pedersen 1999) har ført til opkomsten af utrum som erstatning for maskulinum og femininum. Ved at inddrage tekster fra forskellige dele af denne periode vil jeg vise hvordan genussystemet udviklede sig fra at være morfologisk til at blive semantisk funderet. I tidligt ældre middeldansk hvor man ved hjælp af forskellige kasusendelser på både substantiver og adled kunne bestemme genustypen, var der sandsynligvis tale om et system baseret på morfologiske principper. Som jeg vil vise, findes der imidlertid allerede i yngre middeldansk enkelte eksempler på semantisk og pragmatisk betinget genus. Efterhånden som kasusendelserne faldt bort i løbet af ældre og yngre middeldansk, var det til sidst udelukkende muligt at markere sub­stantivets genus med de personlige pronomener. Ifølge Corbetts (1991: 226) kongru­ens­hierarki retter disse sig nor­malt i højere grad end f.eks. attributter efter semantiske frem for formelle genusregler. I perioden med fire henvisningsmuligheder i form af han, hun, den og det har der således hersket både formelle og semantiske regler indtil det semantiske system med utrum og neutrum som udtryk for ikke-menneskelige størrelser blev enerådende. Det virker oplagt at der i denne periode er sket en række genusændringer på baggrund af semantiske principper. Eksempelvis har substantivet bogstav udviklet sig fra at være utrum i overensstemmelse med sin oprindelige maskuline form til at blive neutrum sandsynligvis i analogi med substantivet tegn. Karakteristisk er det i den sammenhæng at mange nuværende genusforskelle mellem dansk og svensk både i forbindelse med arve- og låneord er opstået i denne periode hvor de semantiske principper satte sig igennem.   Litteraturhenvisninger: Corbett, Greville G. (1991): Gender. Cambridge: Cambridge University Press.   Pedersen, Karen Margrethe (1999): “Genusforenklingen i københavnsk”. Danske Folkemål 41, 79-105. Tegnér, Esaias (1925): “Om genus i svenskan”. Esaias Tegnér: Ur språkens värld II. Fyra uppsatser: Om genus i svenskan. Poesiens språk. Hemmets ord. Komedien om Doktor Simon. Stockholm: Albert Bonniers Förlag, 1-217. Weinreich, Uriel (1953): Languages in Contact. Findings and Problems. New York: Linguistic Circle of New York. » Læs mere

 • 26. maj 2016, kl. 19:30

  Digital humaniora på gammeldansk

  Ledende redaktør, dr.phil. Marita Akhøj Nielsen, DSL, holder foredrag: Digital humaniora er et vidt begreb. I foredragets sammenhæng bruges det om et lille net af online ressourcer med gammeldansk materiale. Der er to hovedkomponenter i nettet, en ordbog og en tekstsamling.Gammeldansk Ordbog (GO) er den videnskabelige ordbog over dansk i perioden ca. 1100-1515. Den blev påbegyndt i 1950'erne, da Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL) efter afslutningen af Ordbog over det danske Sprog var klar til nye uoverkommelige udfordringer. Lige siden er der arbejdet på ordbogen, som har været kronisk underbemandet. Principielt alt overleveret dansksproget materiale fra ordbogens periode er blevet excerperet, og samlingen af citatsedler er nu på knap 1 million sedler. De blev digitaliseret og publiceret online i 2010, sammenknyttet med ordbogens kildeliste med mere end 1.000 indgange. Ordbogsredigeringen blev digitaliseret i 1980'erne. Af de ca. 29.000 ordbogsartikler i databasen er en del færdigredigeret, men de fleste foreligger i en præliminær redaktion. Samtlige artikler blev publiceret online den 17/12 2015.Den digitale gammeldanske tekstsamling består af 46 tekster i videnskabelige udgaver, udvalgt, så de er nogenlunde repræsentative mht. periode, genre og sprogform. For at lette brugerens overblik, navigering og forståelse er teksterne forsynet med moderne overskrifter over kapitler eller hovedafsnit. Til hver tekst knyttes en litteratur- eller kulturhistorisk indledning, og håndskrifterne er beskrevet kortfattet.  Der er publiceret online faksimiler af alle de originaler, det har været muligt at få skannet.DSL har publiceret materialet på tre frit tilgængelige hjemmesider, gammeldanskordbog.dk, gammeldanskseddelsamling.dk og middelaldertekster.dk. Ressourcerne er linket sammen, så man fra hver ordbogsartikel kan komme til de digitale sedler på ordet, fra den enkelte seddel og fra seddelsamlingen som helhed til kildelisten, og endelig fra det enkelte ord i teksterne til den pågældende ordbogsartikel. Ydermere er hvert lemma i GO linket til behandlingen af ordet i Den Danske Ordbog, hvis ordet findes der, ellers til Ordbog over det danske Sprog. Denne sammenkobling har muliggjort søgninger på moderne danske ord.Der arbejdes stadig med de digitale ressourcer, især med redigeringen af GO og med opmærkningen af tekstudgaverne. Men allerede nu giver det lille gammeldanske net hidtil uanede muligheder for forskning, undervisning, studium og – såmænd – lystlæsning. Foredraget vil skitsere mulige anvendelser af det nye digitale værktøj. » Læs mere

 • 6. oktober 2016, kl. 19:30

  Urbane stednavne

  Foredrag ved ph.d. Line Sandst Fra midten af 1800-tallet er folk i stigende omfang flyttet fra land til by, og byerne er vokset med urbane lokaliteter, hvoraf mange navngives. Disse navne er kun sparsomt belyst, ligesom byvandrens møde med synlige proprier (navne) i bybilledet heller ikke har været underlagt undersøgelse.    Denne mangel søgte jeg at imødekomme i min ph.d.-afhandling om urbane stednavne i København. Jeg tog udgangspunkt i de synlige, dvs. skrevne lokalitetsbundne navne i bybilledet i tre forskellige undersøgelsesområder i København. Fremgangsmåden resulterede i tre forskellige undersøgelser, der havde forskellige omdrejningspunkter og det er disse undersøgelser, jeg vil præsentere resultaterne fra.Første undersøgelse centrerer sig om navnedannelse og betydningsdannelse. Med dette afsæt præsenterer jeg det jeg kalder ”diskursen for propriers placering i byen” og multimodale proprier. Anden undersøgelse centrerer sig om stedsbranding, hvor jeg præsenterer resultaterne fra en undersøgelse af motiverne bag navnevalgene til tolv nye veje og pladser i byudviklingsområdet Carlsberg Byen som trådte i kraft 1. august 2014. Til denne undersøgelse fulgte jeg en e-mailkorrespondance mellem en navngivningsarbejdsgruppe nedsat af byudviklingsfirmaet Carlsberg Byen og Vejnavnenævnet i København. Slutteligt diskuterer jeg hvordan man kan skabe forestillingen om sted og ”byer i byen” ved hjælp af navngivning. Jeg kalder fænomenet ”onomastisk skalareduktion”, og forklarer hvorfor dette retoriske værktøj nogle gange lykkes og andre gange mislykkes. Line Sandst er ph.d. i navneforskning og forsvarede sin afhandling 26. februar 2016. Afhandlingen hedder Urbane stednavne – storbyens sproglige dimension (en stilistisk-retorisk analyse af stednavne i det københavnske byrum). » Læs mere

 • 27. oktober 2016, kl. 19:30

  Herlufsholm-samlingen på Syddansk Universitetsbibliotek og forskningspotentialet

  Herlufsholm-samlingen på Syddansk Universitetsbibliotek og forskningspotentialet Jakob Povl Holck, projektleder og forskningsbibliotekar på Syddansk Universitetsbibliotek I flere årtier har bogsamlingen fra Herlufsholm på universitetsbiblioteket i Odense ikke haft offentlighedens bevågenhed – dels pga. manglende elektronisk registrering/katalogisering af størstedelen af samlingen og dels pga. en manglende hands-on-gennemgang af materialerne. Med ca. 40.000 bind + det løse er der nok at tage fat på. I foredraget sættes fokus på bogsamlingens historie, skatte og rigdomme – og på det store forskningsmæssige potentiale for bl.a. middelalderspecialisterne. Det skal ikke mindst dreje sig om et væld af skjulte tekstfragmenter, der i denne tid ser dagens lys. » Læs mere

 • 1. december 2016, kl. 19:30

  Dansk Sproghistories redaktion: Faglige nyheder – nye indsigter

  Bind 1 af Dansk Sproghistorie 1-6 er udkommet, og det har titlen Dansk tager form. I foredraget vil redaktørerne Ebba Hjorth, Birgitte Jacobsen, Henrik Galberg Jacobsen og Bent Jørgensen dels præsentere værket som helhed, dels hver især pege på en faglig nyhed eller en ny indsigt som første bind har givet. » Læs mere

Hostes af Københavns Universitet